Refakatçi Kuralları
26 Nisan 2018

REFAKATÇİ KURALLARI

1.Hastaların yanında refakatçi kalması, kurumda ağır hasta bakımını gerektiren hizmet birimi bulunmadığı takdirde ve tıbbî bir zorunluluk olmak kaydıyla ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ve Baştabip’in muvafakati ile belirtilen sürece mümkündür.
2.Refakatçiler, kurumun vereceği özel kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde erkek refakatçi kalamaz. Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dâhilinde kurumca karşılanır. Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.
3.Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Refakatçilere hizmet edilmez. 

Hastane hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar.
Refakatçi için ilgili klinik tarafından bir refakatçi kartı verilir. Refakatçi kartını mutlaka yanında bulundurmaları gerekir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalı, servis ofisine teslim edilmelidir.
Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.
Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.
Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır.
Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.
Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalı, çöp kutularının kapaklar kapalı tutulmalıdır.
Kırmızı poşetli tıbbi atık çöp kovalarına kesinlikle çöp atmayınız.
Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır.
Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.
Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamalıdır.
Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.
Refakatçiler ve hastalar tedavi odasına girmemelidir.
Hastane içinde yüksek sesle konuşulmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.
Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.
Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.
Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmalıdırlar.
Hastalar hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının vakitlerine saygı göstermeli,   onları   gereksiz   yere meşgul etmemelidirler.
Hastaların hekim ve sağlık kurumunun izni olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları   ve   diğer   dokümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.
Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir  takım  hastalıklar  hastanıza  daha  kolay  bulaşır, tedavi süresini uzatır.
Vizit sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.
Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARINDA REFAKATÇİ POLİTİKASI
Hastaların teşhis ve tedavisine engel olmadığı sürece, sağlık kuruluşunun belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak tüm hastaların refakatçi bulundurma hakkı vardır. 
Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
Terminal dönem hastalar, geriatri hastalar, onkoloji hastaları, yanık ünitesinde yatan hastalar, bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar (kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar), bu tür hastalar için hekimi tarafından özel izinler alınarak, kısa süreli, tek kişi ve birinci derece de hasta yakını tarafından refakat edilir. 
Ayrıca diğer hastalardaki refakatçi politikası aynen geçerlidir.