İdari Birimler
15 Mart 2022

Personel Birimi
Satın Alma     
Gider Tahakkuk      
Gelir Tahakkuk
Maaş Mutemetliği
Arşiv
Ayniyat
Bilgi-İşlem
İstatistik
Evrak Kayıt
Şoförler     
Santral
Hasta Kabul
Vezne